ทัวร์ฉางซา อู้หยวน ซ่างเหรา อี้หยาง หุบเขาเทวดาหวั่งเซียนกู่ 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์ฉางซา อู้หยวน ซ่างเหรา อี้หยาง หุบเขาเทวดาหวั่งเซียนกู่ 6วัน 5คืน (SL)

เที่ยวฉางซา อู้หยวน ซ่างเหรา อี้หยาง หุบเขาเทวดาหวั่งเซียนกู่ 6วัน 5คืน อู้หยวน หมู่บ้านซนบทที่สวยงามที่สุดของจีน หวงหลิ่ง หมู่บ้านโบราณสุดคลาสสิคอายุกว่า 580 ปี ภูเขาหลิงซาน สถานทีศักดิ์สิทธิ์แห่งที 33 ของโลก ห้อเถิงหวัง หอโบราณที่มีชื่อเสียงแห่งเจียงหนาน หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่ หมู่บ้านริมผุาสุดอลังการ ล่องเรือชมแสงสียามคำคืนที่อู้นี่โจว


ทัวร์ฉางซา อู้หยวน ซ่างเหรา อี้หยาง หุบเขาเทวดาหวั่งเซียนกู่ 6วัน 5คืน (SL)
รหัสทัวร์
WJCN_SL00025
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
04 มี.ค. 67 - 21 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
27,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)-สนามบินหวงฮัวฉางซา ประเทศจีน-เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • วันที่

  2

  เมืองหนานซาง-หอเถิงหวัง-หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น-ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้า)-เมืองอู้หยวน-อู้นวี่โจว(รวมล่องเรือ) ชมแสงสียามค่ำคืน
 • วันที่

  4

  เขาหลิงซาน(รวมกระเช้า)–กระจกแห่งท้องฟ้า-เมืองซ่างเหรา-หุบเขาเทวดาวั่ง - เซียนกู่
 • วันที่

  5

  เมืองอี้หยาง-พระนอนใหญ่ที่สุดในโลก-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉางซา
 • วันที่

  6

  ฉางซา-เอ้าท์เลต ไป๋เหลียน-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
6,000
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 6,000 - 25
02 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,900 6,000 - 25
07 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,900 6,000 - 25
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,900 6,000 - 25
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,900 6,000 - 25
01 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,900 6,000 - 25
06 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 6,000 - 25
11 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 6,000 - 25
16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 6,000 - 25
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 6,000 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน